Sensing หรือ Intuition (S หรือ N)

ตัวอักษรที่ 2 – Sensing (S) หรือ iNtuition (N)

สิ่งที่ตัวอักษรกลุ่มนี้วัด – วิธีการในการรับรู้หรือประมวลผลข้อมูล

Sensing (S)

Sensing หรือตัว S คือ พวกคนที่รับรู้ข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ติดดิน อยู่กับปัจจุบัน คิดถึงวันนี้และพรุ่งนี้เป็นหลัก สนใจในอะไรที่เป็นปัจจุบันหรือเป็นความจริงมากกว่าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงมัน เก็บรายละเอียดเก่งและสามารถทนกับมันได้นาน เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักคิด ทำอะไรเป็นระเบียบและมีขั้นตอน ใส่ใจในรายละเอียดก่อนมองภาพรวม

คนประเภท S อาจจะถูกคนประเภท N มองว่าเป็นคน ขาดจินตนาการ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่กับความจริงมากเกินไป

iNtuition (N)

Intuition หรือตัว N คือ พวกคนที่รับรู้ข้อมูลด้วยสัญชาตญาณ ลางสังหรณ์ ความหยั่งรู้ เหมือนมีสัมผัสที่ 6 โดยอาจจะรับรู้ข้อมูลด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่นเดียวกับคนประเภท S แต่จะนำเอาข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลลึกลงไปกว่านั้นผ่านทางจิตนาการอันล้ำเลิศของพวกเขา เป็นคนมองการณ์ไกล สนใจในอนาคตมากกว่าปัจจุบัน มีจินตนาการและแรงบันดาลใจสูง ชอบทำอะไรจากแนวคิดกว้างๆ ดูความน่าจะเป็น มองภาพรวมก่อนเป็นหลัก จะไม่ให้รายละเอียดจนกว่าจะถูกถามหรือขอร้อง ไม่ชอบและไม่สนใจในรายละเอียด

คนประเภท N อาจจะถูกคนประเภท S มองว่าเป็นคน เชื่อในหลักทฤษฎีมากเกินไป ขาดความเป็นจริง ชอบทำหรือคิดอะไรที่ยากจะเป็นไปได้

หมายเหตุ : ที่คำว่า Intuition ใช้ตัวอักษรย่อเป็นตัว N แทนที่จะเป็นตัว I เพราะว่าไม่ต้องการให้ไปซ้ำกับตัว I ของ Introversion

Sensing (ใช้ประสาทสัมผัส)Intuition (ใช้สัญชาตญาณ)
รับรู้และประมวลผลข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5รับรู้และประมวลผลข้อมูลลึกกว่าผ่านทางสัญชาตญาณ ลางสังหรณ์ จินตนาการ
อยู่กับปัจจุบันและความเป็นจริงชอบคิดถึงความเป็นไปได้ในอนาคต
เป็นนักคิดเชิงรูปธรรมเป็นนักคิดเชิงนามธรรม
เป็นนักปฏิบัติจริงเป็นนักคิดเพ้อฝัน
ชอบสิ่งที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ชอบไอเดียและแนวคิด
มักจะสนใจในรายละเอียดก่อนที่จะมองภาพรวมมักจะมองสิ่งต่างๆเป็นภาพรวมก่อนที่จะเจาะลึกไปยังรายละเอียด
ไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากหรือไม่ชัดเจน ยากที่จะเข้าใจชอบอะไรที่เป็นหลักทฤษฎี
ชอบใช้ประสบการณ์หรือวิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาชอบการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการใหม่ๆ
สนใจในคำถาม ใคร/อะไร/ที่ไหนสนใจในคำถาม ทำไมและอย่างไร
เชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลหรือที่เป็นความจริงผ่านประสบการณ์เชื่อในไอเดียและจินตนาการตามความคิดของตน
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook