ข้อมูลทางด้านประชากร

ข้อมูลทางด้านประชากร

แบ่งตาม MBTI ทั้ง 16 แบบ

MBTI รวมทั้งหมดผู้ชายผู้หญิง
ISFJ13.8%8.1%19.4%
ESFJ12.3%7.5%16.9%
ISTJ11.6%16.4%6.9%
ISFP8.8%7.6%9.9%
ESTJ8.7%11.2%6.3%
ESFP8.5%6.9%10.1%
ENFP8.1%6.4%9.7%
ISTP5.4%8.5%2.4%
INFP4.4%4.1%4.6%
ESTP4.3%5.6%4.3%
INTP3.3%4.8%1.8%
ENTP3.2%4.0%2.4%
ENFJ2.5%1.6%3.3%
INTJ2.1%3.3%2.1%
ENTJ1.8%2.7%0.9%
INFJ1.46%1.3%1.6%
  • ถ้าหาก MBTI ของคุณเป็นอันที่มีน้อยและหาได้ยากลำดับต้นๆ นั่นแปลว่าความสามารถพิเศษทางบุคลิกภาพของคุณกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก แต่คุณอาจจะพบความยากลำบากในการพบเจอบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเดียวกับคุณ ก็เลยทำให้คุณอาจจะหาคนที่มาเข้าใจคุณยากสักหน่อย
  • ถ้าหาก MBTI ของคุณเป็นอันที่คนส่วนใหญ่มีและหาได้ง่าย นั่นแปลว่าคุณจะสามารถพบเจอกับคนที่มีความคิดและการกระทำอะไรที่เหมือนๆกับคุณได้อย่างง่าย การปรับตัวหรือเข้าร่วมกับกลุ่มคนจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบอันที่หายาก
  • อันดับท้ายๆของตารางส่วนใหญ่จะเป็น MBTI อันที่มีตัว N (Intuition) เพราะว่าคนแบบ Intuition นั้นหาได้ยากกว่าคนแบบ S (Sensing)

ที่มา : “MBTI Manual” ตีพิมพ์โดย CPP (เป็นการวัดจากประชากรใน U.S.)

แบ่งตามความถนัดทั้ง 4 ด้าน 8 แบบ (Preferences)

Preferenceรวมทั้งหมดผู้ชายผู้หญิง
Extraversion (E)49.3%45.9%52.5%
Introversion (I)50.7%54.1%47.5%
Sensing (S)73.3%71.7%74.9%
Intuition (N)26.7%28.3%25.1%
Thinking (T)40.2%56.5%24.5%
Feeling (F)59.8%43.5%75.5%
Judging (J)54.1%52.0%56.2%
Perceiving (P)45.9%48%43.8%
  • ในธรรมชาติของผู้หญิงนั้น จะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายกว่าผู้ชายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงจึงมีอัตราร้อยละทางด้าน Feeling สูงกว่าด้าน Thinking ซึ่งเป็นลักษณะทางธรรมชาติของผู้ชายเช่นกัน ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีตัวอักษร MBTI ตัวที่ 3 เป็นตัว T (Thinking) คุณอาจจะดูเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆบ้าง แต่ในทางกลับกัน ผู้ชายที่มีตัวอักษร MBTI เป็นตัว F (Feeling) กลับดูไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ เนื่องจากผู้ชายที่มีด้าน Feeling เป็นการตัดสินใจหลักนั้น สามารถพบเห็นได้ทั่วไป บ่อยกว่าผู้หญิงที่เป็น Thinking พอสมควร ด้วยเหตุนี้ สถิติโดยรวมทั้ง 2 เพศของ MBTI ในด้าน Thinking และ Feeling ด้าน Feeling จึงมีมากกว่า Thinking เพราะมีผู้ชายหลายคนที่เป็นคนแบบ Feeling
  • คนที่ใช้สัญชาตญาณ (Intuition) ในการรับรู้ข้อมูลเป็นหลักนั้นค่อนข้างหายากกว่าคนที่ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensing) ในการรับรู้ข้อมูลเป็นหลัก ในคน 4 คนจะมีเพียงแค่ 1 คนเท่านั้นที่เป็นคนแบบ Intuition ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะในคนส่วนใหญ่นั้น เวลาเขาเห็นอะไร ได้ยินอะไร ได้สัมผัสอะไร ได้กลิ่นอะไร ได้ลิ้มรสอะไร เขาก็จะคิดไปตามที่ได้พบเจอ คนแบบ Intuition จึงมีความเด่นในแง่ของบุคลิกภาพ และสามารถสังเกตคนเหล่านี้ได้จาก การที่เขามีความคิดแตกต่างจากคนอื่นๆ ทำอะไรแตกต่างจากคนอื่นๆ หรือมีความสามารถอะไรบางอย่าง(ที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตนาการล้ำเลิศหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม)เป็นพิเศษ

แบ่งตามพื้นอารมณ์ 4 กลุ่ม (Temperaments)

Temperamentรวมทั้งหมดผู้ชายผู้หญิง
กลุ่ม Sensing-Judging (SJ)46.4%43.1%49.5%
กลุ่ม Sensing-Perceiving (SP)27%28.6%25.3%
กลุ่ม Intuitive-Feeling (NF)16.4%19.4%18.5%
กลุ่ม Intuitive-Thinking (NT)10.3%8.9%6.7%
  • ในเรื่องของ Temperament ก็เหมือนๆกัน คือคนแบบ Intuition นั้นหาได้ยากกว่าคนแบบ Sensing บุคลิกภาพในกลุ่ม Intuitive-Feeling (NF) และ Intuitive-Thinking (NT) เลยหาได้ยากกว่ากลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพแบบ Sensing-Judging (SJ) และ Sensing-Perceiving (SP) ซึ่งสามารถพบเจอได้ทั่วไป
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook