INTP – การพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพ

ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาและเจริญเติบโตทางด้านบุคลิกภาพของ INTP โดยใช้พื้นฐานของ 8 การทำหน้าที่ทางด้านจิตใจหรือ 8 สมรรถนะของการรู้คิด (8 Cognitive Functions)

ลำดับของการทำหน้าที่การทำหน้าที่ของ INTPช่วงอายุที่เริ่มพัฒนา
Dominant Function
การทำหน้าที่อันหลัก
Introverted Thinking13 ปี - วัยหนุ่มสาว
Auxiliary Function
การทำหน้าที่อันเสริม
Extraverted Intuitionวัยหนุ่มสาว - 30 ปี
Tertiary Function
การทำหน้าที่ลำดับ 3
Introverted Sensing30 ปี - วัยกลางคน
Inferior Function
การทำหน้าที่ลำดับ 4
Extraverted Feelingวัยกลางคนขึ้นไป

ช่วงวัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาว : การพัฒนาของ Introverted Thinking

ในตอนเป็นเด็กๆ INTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันหลัก (Dominant Function) แบบ Introverted Thinking

พวกเขาจะเริ่มได้มีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆที่ได้พบเจอ มักจะมีคำถามว่า “ทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้?” หรือ “มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?” INTP จะไม่ยอมรับว่า “มันถูกเพราะว่ามีคนพูดไว้แบบนี้” พวกเขาต้องการเข้าใจถึงหลักการที่แท้จริงของสิ่งต่างๆมากกว่าที่จะรู้อะไรที่เป็นแค่คุณค่าภายนอกของสิ่งที่เห็น

INTP อาจจะดูเป็นคนที่เย็นชาและเหินห่างจากผู้อื่น ไม่มีความรู้สึกร่วมต่ออารมณ์ของผู้อื่น เนื่องจากไม่ค่อยจะแสดงออกถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาให้คนอื่นได้เห็น

ถ้าในตอนเด็กๆพวกเขาไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาจะไม่รู้วิธีการนำเอาความคิดหรือความเข้าใจอย่างสร้างสรรค์ไปใช้ในการกระทำใดๆที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุสู่ผลสำเร็จและยังไม่สามารถนำสิ่งสร้างสรรค์ที่ตัวเองค้นพบไปช่วยในการสร้างการตัดสินใจอีกด้วย

ช่วงวัยหนุ่มสาวจนถึงอายุ 30 ปี : การพัฒนาของ Extraverted Intuition

ในช่วงวัยหนุ่มสาว INTP จะเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่อันเสริม (Auxiliary Function) แบบ Extraverted Intuition

INTP จะเริ่มแสดงให้เห็นถึงการพัฒนานี้โดยการเป็นคนที่มีความไวในการเข้าใจและจับใจความไอเดียหรือแนวคิดใหม่ๆ พวกเขาจะเริ่มให้ความสนใจกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์ เป็นต้น

ด้วยการที่เป็นคนมีความไวในการข้าใจสิ่งต่างๆ มันจึงทำให้ INTP อาจจะหมดความสนใจในสิ่งที่กำลังเรียนอยู่ได้อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนไปเรียนสิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจกว่าทันที

ถ้า INTP คนใดที่ไม่ได้พัฒนาการทำหน้าที่อันนี้อย่างถูกต้อง มันจะทำให้พวกเขาอาจจะพบกับความยากลำบากในการสื่อสารเกี่ยวกับไอเดียที่ซับซ้อนของพวกเขาให้คนอื่นๆได้รับฟัง

สิ่งที่ INTP ควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเป็นธรรมชาติและไม่มีตัวขัดขวางการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพให้ดำเนินไปอย่างผิดปกติ เหล่า INTP ส่วนใหญ่น่าจะได้พัฒนาทั้ง Introverted Thinking และ Extraverted Intuition ตั้งแต่ในช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป ในฐานะของการทำหน้าที่อันหลักและอันเสริมซึ่งจะอธิบายบุคลิกภาพของ INTP ไปแล้วกว่า 90%

นี่คือตัวอย่างขอบเขตสำหรับ INTP ที่ควรจะพัฒนาหรือฝึกใช้ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการทำหน้าที่อันที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา ซึ่งนั่นก็คือ การทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) และการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) การทำหน้าที่ลำดับที่ 3 และ 4 ของ INTP ก็คือ Introverted Sensing และ Extraverted Feeling ตามลำดับ

 • แปลงไอเดียของคุณให้อยู่ในรูปของสิ่งที่สามารถทำได้จริงในเชิงปฏิบัติ
 • รู้จักเป็นคนที่สนใจและไวต่อความรู้สึกของผู้อื่นให้มากขึ้น
 • ปฏิบัติตามไอเดียหรือแรงบันดาลใจของคุณจนกว่ามันจะเกิดผลสำเร็จ
 • โปรดเข้าใจว่าทุกๆคนไม่ได้ชอบการโต้แย้งโต่เถียง (โดยเฉพาะที่ใช้แต่เหตุผลประกอบโดยที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึก) และในสถานการณ์ปกติ คุณควรจะฝึกพูดเกี่ยวกับความคิดหรือความเข้าใจของคุณออกไปบ่อยๆ เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดีขึ้น
 • ฝึกให้มีความอดทนมากขึ้นกับนโยบายหรือขั้นตอน/แผนการปฏิบัติของระบบใดระบบหนึ่ง
 • ควรจะบำรุงรักษาความสัมพันธ์กับใครก็ตามให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆ
 • สนใจในรายละเอียดต่างๆให้มากขึ้น
 • รู้จักเข้าสังคม, ติดต่อ และพูดคุยกับคนรู้จักและคนรอบข้างให้มากขึ้น
 • พยายามลองค้นหาและแสดงความรู้สึกของคุณออกไป เพราะคุณอาจเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองยาก
 • ต้องเปิดใจให้กว้างและรับฟังทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าปิดรับสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่มีความสมเหตุสมผล

ช่วงอายุ 30 ปีถึงวัยกลางคน : การพัฒนาของ Introverted Sensing

INTP จะเริ่มรู้สึกถึงความกังวลหรือความเครียดและจะนำพาไปสู่การพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 3 (Tertiary Function) แบบ Introverted Sensing ในช่วงหลังจากอายุ 30 ปี

INTP จะเริ่มการสังเกตรายละเอียดโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของพวกเขา จะสังเกตรายละเอียดของสิ่งของต่างๆและผู้คนอย่งที่ไม่เคยทำมาก่อน นอกจากนี้ในระหว่างการตัดสินใจ INTP จะอาศัยประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาในอดีตเข้ามาช่วยมากขึ้น โดยในปกติพวกเขาจะใช้แต่แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจเท่านั้น

INTP สามารถพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Introverted Sensing เพิ่มเติมด้วยตัวเองโดยการฝึกการกระทำต่อไปนี้

 • เมื่อใดที่ได้รับงานมา อย่าเพิ่งรีบกระโจนเข้าไปทำเลยทันที ให้ลองแบ่งงานเป็นลำดับขั้นตอนดูก่อน จากนั้นก็ปฏิบัติและให้เวลากับงานใดงานหนึ่งอย่างเต็มที่แล้วค่อยไปปฏิบัติงานอื่น
 • ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิต เช่น นึกถึงรูปร่างหน้าตา, กลิ่น, รสชาติ, เสียง เป็นต้น พยายามอย่าใช้การเชื่อมโยงหรือค้นหาความหมายโดยนัยของสิ่งต่างๆ แต่ให้นึกถึงสิ่งที่เหตุการณ์นั้นๆมันเป็นไปตามความเป็นจริง
 • ลองหลับตาลงแล้วนึกถึงรายละเอียดอะไรก็ได้ของสิ่งที่คุณชอบ เช่น อาหารที่รสชาติอร่อยที่ได้ทานวันก่อนมันมีลักษณะเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ซื้อที่ไหน ไปทานกับใคร เป็นต้น

ช่วงวัยกลางคนขึ้นไป : การพัฒนาของ Extraverted Feeling

ช่วงตั้งแต่วัยกลางคน INTP จะเริ่มการพัฒนาของการทำหน้าที่ลำดับ 4 (Inferior Function) แบบ Extraverted Feeling

การทำหน้าที่แบบ Extraverted Feeling นี้เคยถูกปรากฎมาแล้วก่อนที่ INTP จะเริ่มพัฒนามันจริงๆจังๆ แต่มันมาในช่วงวัยเด็กและมาในฐานะของการทำหน้าที่ที่ยังไม่ถูกพัฒนา เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงส่งผลลัพธ์ในทางที่ผิดๆ เมื่ออยู่ในภาวะที่เครียด การทำหน้าที่อันนี้จะทำให้ INTP เป็นคนที่เจ้าอารมณ์มากเกินไปและมีความโมโหอย่างควบคุมไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงวัยกลางคน พวกเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเริ่มพัฒนาการทำหน้าที่ลำดับ 4 ของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอึดอัดแต่ก็จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

นี่คือตัวอย่างการกระทำที่จะช่วยพัฒนาการทำหน้าที่แบบ Extraverted Feeling ขึ้นไปอีก

 •  ลองคิดเกี่ยวกับใครก็ได้ในสถานที่ทำงานของคุณ คนที่เคยช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณ หรือไม่ก็คนที่ทำงานที่ดีให้กับคุณ ลองเขียนโน้ต, ส่งอีเมล หรือวิธีการใดก็ตามที่คุณสะดวก เขียนเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจคนที่เคยทำอะไรดีๆให้กับคุณ
 • เมื่อคุณอยู่ในระหว่างโต้เถียงกับใคร ลองนึกถึงความคิดของคนอื่นๆและสิ่งที่สำหรับพวกเขา พยายามปรับเปลี่ยนจุดยืนของคุณให้เข้ากับคนอื่นๆเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน
 • ลองชวนเพื่อนร่วมงานของคุณออกไปรับประทานอาหารร่วมกันและทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้น ทิ้งเรื่องเกี่ยวกับงานออกไปให้หมด จากนั้นลองชวนคุยเรื่องส่วนตัว เพื่อทำความรู้จักให้ลึกขึ้น
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook