ESFJ – ผู้ให้การดูแล

The Caregiver – ผู้ให้การดูแล

Esfj

(Extraversion – Sensing – Feeling – Judging)

ในฐานะของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESFJ วิธีการหลักในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของคุณ โดยคุณจะจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยใช้ความรู้สึกหรือค่านิยมส่วนตัวของคุณเป็นหลัก (Extraverted Feeling – Fe) วิธีการรองในการใช้ชีวิตของคุณจะสนใจอยู่กับโลกภายใน ได้แก่  สิ่งที่อยู่ในจิตใจและหัวสมองของคุณ ซึ่งคุณจะรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคุณตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ (Introverted Sensing – Si)

คนแบบ ESFJ นั้นเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างมากและให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความสามัคคีปรองดองและความสัมพันธ์ พวกเขาให้ความสนใจในสิ่งที่ผู้อื่นมีความต้องการหรือปรารถนา เป็นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเพื่อให้งานเสร็จสิ้นภายในเวลาและในทางที่ถูกต้อง พวกเขาจะทำตามพันธสัญญาและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชอบการมีข้อสรุปในสิ่งต่างๆและการมีสภาพแวดล้อมที่รัดกุม มีระบบระเบียบ รวมถึงชอบสถานการณ์ที่มีการแสดงออกถึงความอบอุ่นหรือความเห็นอกเห็นใจ

พวกเขาให้ยกให้มิตรภาพและความสัมพันธ์ของคนใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สำคัญ มีความไวต่อความรู้สึกและเป็นห่วงคนรอบตัว ESFJ เป็นคนที่ให้ผู้อื่นมากกว่ารับ และมักจะพิจารณาถึงความต้องการของผู้อื่นก่อนความต้องการส่วนตัวเสมอ ยกให้เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญกว่าการไล่ล่าเป้าหมายส่วนตัวทางสติปัญญา อีกทั้งยังไม่ชอบมีการการขัดแย้งและมักเลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันมากกว่าที่จะเผชิญหน้า

ESFJ เป็นคนที่มีความสุขอย่างมากในการอยู่ร่วมกับคนอื่น เข้ากับใครได้ง่าย และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี พวกเขารักและสนใจในคนอื่นๆ ให้ความอบอุ่นกับคนรอบข้าง ESFJ จะใช้ลักษณะของคนแบบ Sensing และ Judging ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้คนและแปลงมันเอาไว้ใช้ในการพิจารณาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขามีความสามารถพิเศษในการนำเอา “สิ่งที่ดีที่สุด” ของใครก็ตามออกมาเพื่อช่วยให้คนรอบตัวรู้สึกดีขึ้นหรือทำอะไรได้ดีขึ้น มีความสามารถอย่างยิ่งในการอ่านใจ อ่านความคิด และเข้าใจในมุมมองของคนอื่นๆ การมีความปรารถนาอย่างหนักของคนแบบ ESFJ ในการเป็นที่ชื่นชอบและมีสิ่งต่างๆที่ทำให้รู้สึกพอใจ มันเลยทำให้พวกเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะพวกเขาเข้าใจมันดีว่าอะไรที่ดีและจะทำให้ผู้อื่นชอบใจ ผู้คนจึงชอบที่จะอยู่รอบๆพวกเขา เพราะ ESFJ มีอะไรพิเศษๆที่จะทำให้ผู้คนรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองอยู่เสมอๆ

ESFJ มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่อย่างมาก เป็นคนที่ไว้ใจและพึ่งพาได้ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพ จดจ่ออยู่กับรายละเอียดต่างๆในชีวิต พวกเขาจะใช้ความสามารถของตนเองในการสร้างความร่วมมือกันในกลุ่มและปฏิบัติงานให้เสร็จภายในเวลาและวิธีที่ถูกต้อง มักจะเป็นคนที่มีเพื่อนและคนรู้จักเยอะแยะมากมายเพราะการที่ชอบเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ทางสังคมอย่างสุดๆ

ESFJ เป็นคนที่อบอุ่นและกระตือรือร้น ต้องการความนิยมชมชอบจากผู้อื่นเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดี พวกเขาจะรู้สึกเจ็บจากการเมินเฉย ไม่สนใจใยดี พวกเขาไม่เข้าใจและไม่ชอบความไม่มีเมตตาปรานี ESFJ เป็นผู้ให้ที่ดีมาก จะรู้สึกพึงพอใจก็ต่อเมื่อได้เห็นคนอื่นมีความสุข ต้องการได้รับการชื่นชมสำหรับสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาให้ เป็นคนที่มีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น ชอบให้การดูแลเอาใจใส่กับใครก็ตาม ESFJ เป็นคนประเภทที่สนใจผู้อื่นเป็นอย่างมากและอาจจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากถ้าจะต้องได้รับรู้หรือยอมรับความจริงในเชิงลบของคนที่พวกเขาเป็นห่วงหรือรัก

การทำหน้าที่อันหลักแบบ Extraverted Feeling เป็นตัวขับเคลื่อน ESFJ จะมุ่งเน้นไปยังการอ่านใจผู้อื่น พวกเขาเก่งในการอ่านใจผู้อื่นจริงๆนะ และมักจะเปลี่ยนแปลงกิริยาท่าทางบางอย่างของเขาให้ดูเหมาะสมและสวยงามมากขึ้นเวลาที่อยู่กับใครก็ตามในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเจ็บ พวกเขามักเลือกที่จะเก็บมันไว้ในใจมากกว่าที่จะโต้ตอบออกไปทันทีทันใด ถ้าใครก็ตามที่อยู่ในช่วงเวลาที่มีปัญหา ESFJ จะยื่นมือเข้าไปช่วยหรือให้คำแนะนำโดยที่ไม่ต้องถูกขอให้ช่วยก่อนและจะรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งถ้าคนอื่นๆไม่ทำอย่างที่เขาทำในเวลาที่ ESFJ ก็กำลังมีปัญหาอยู่เช่นกัน

ESFJ เคารพและยึดมั่นในกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ เชื่อฟังและทำตามผู้มีอำนาจหรือผู้หลักผู้ใหญ่ และเชื่อว่าคนอื่นๆก็สมควรทำแบบนี้อย่างที่พวกเขาทำด้วยเช่นกัน พวกเขาเป็นคนที่ปฏิบัติตามจารีตประเพณี หัวโบราณบ้างนิดๆ และมักเลือกหรือรู้สึกพอใจที่จะทำอะไรในวิธีการที่มีมานานแล้วและเป็นที่ยอมรับมากกว่าที่จะเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆซึ่งอาจจะผิดกฎระเบียบได้ ด้วยความต้องการในความปลอดภัยของพวกเขา มันเลยทำให้พวกเขาพร้อมที่จะยอมรับและยึดเหนี่ยวในนโยบายของระบบต่างๆ ด้วยเหตุนี้ มันเลยอาจทำให้บางทีพวกเขายอมรับในกฎระเบียบโดยที่ไม่สงสัยอะไรเลยหรือเข้าใจมันให้ดีซะก่อน

คนแบบ ESFJ คงไม่ค่อยมีความสุขถ้าจะต้องเรียนรู้หรือทำสิ่งใดก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรม, แนวคิดทางทฤษฎี หรือบทวิเคราะห์ที่ไม่น่าสนใจ มีแนวโน้มเป็นคนที่มีความต้องการในการควบคุมสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อม พวกเขาชอบสร้างระบบและทำอะไรอย่างมีขั้นตอนหรือโครงสร้าง และก็ยังเก่งในงานที่ต้องอาศัยทักษะเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ESFJ จะต้องระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคนอื่น บางคนก็ไม่ค่อยชอบที่จะถูกควบคุมเท่าไหร่นัก

ESFJ เป็นบุคลิกภาพที่มีลักษณะนิสัยหลายอย่างเกี่ยวข้องกับผู้หญิง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ชายที่เป็น ESFJ ก็ไม่ใช่ว่าจะแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงไปซะหมดหรอกนะ และในทางกลับกัน ESFJ เป็นบุคลิกภาพที่ค่อนข้างมีความตระหนักในเรื่องของบทบาททางเพศและยังเป็นคนที่รู้สึกสบายใจมากที่สุดในการประพฤติตนให้เหมาะสมกับเพศของตัวเอง ผู้ชาย ESFJ จะค่อนข้างเข้มแข็ง (แต่จะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายพอตัวถ้าคุณได้รู้จักเขาดีพอ) และผู้หญิง ESFJ ก็จะเป็นคนที่มีลักษณะโดยทั่วไปของผู้หญิงอย่างสุดๆ

สิ่งที่เป็นตัวตนของ ESFJ มากที่สุดคือความอบอุ่น, ช่างเห็นอกเห็นใจ, ชอบช่วยเหลือ, มีความร่วมมือ, มีกาลเทศะ, ติดดิน, เป็นนักปฏิบัติ, ละเอียดถี่ถ้วน, เสมอต้นเสมอปลาย, มีระบบระเบียบ, กระตือรือร้น และกระปรี้กระเปร่า ไม่มีปัญหากับแบบแผนประเพณี ชื่นชอบความปลอดภัย พวกเขาจะค้นหาชีวิตที่มั่นคงและสามารถติดต่อกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวได้อย่างกว้างขวาง

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี
 • ชอบและมุ่งมั่นในการทำเพื่อผู้อื่น สนใจในความต้องการของผู้อื่น
 • เก่งในการจัดการเรื่องเงิน
 • เป็นคนที่อบอุ่น ใจดี และเฟรนลี่
 • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ให้ความสำคัญกับบทบาทและภาระหน้าที่ ตั้งใจทำอย่างดี
 • เก่งในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น พึ่งพาได้
 • ติดดิน เป็นนักลงมือปฏิบัติจริง
ข้อเสีย
 • ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 • อาจเป็นฝ่ายโทษตัวเอง
 • ไม่ชอบความขัดแย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้ง
 • ไม่เก่งในการรับคำวิพากษ์วิจารณ์
 • อาจหวังจะขอพึ่งพาผู้อื่นจากสิ่งที่ตัวเองมอบให้
 • อาจสนใจว่าคนรอบข้างจะมองตัวเขาว่าอย่างไร
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook