แบบทดสอบ MBTI

ผลลัพธ์

คุณมีบุคลิกภาพแบบ ISFJ

MBTI ของคุณคือ ISFJ – เป็นคนเงียบๆ, ใจดี และมีธรรมในใจ สามารถเป็นที่พึ่งพาในการทำสิ่งต่างๆได้ โดยทั่วไปจะให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้อื่นมากกว่าความต้องการของตนเอง เป็นคนมั่นคงและเป็นนักปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและขนบธรรมเนียมประเพณี ภายในหัวเต็มไปด้วยข้อมูลจากการเฝ้าสังเกตผู้คนรอบตัว เป็นคนที่รับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างดีมาก ชอบการบริการหรือการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น

คำอธิบายแบบเต็มของ ISFJ


Extraversion

10 จาก 100
Extraversion หรือตัว E คือ ความชอบหรือความถนัดด้านการเข้าสังคม ตรงกันข้ามกับ Introversion (ตัว I)

Introversion

90 จาก 100
Introversion หรือตัว I คือ ความชอบหรือความถนัดด้านการใช้เวลาไปกับตัวเอง ตรงกันข้ามกับ Extraversion (ตัว E)

Sensing

70 จาก 100
Sensing หรือตัว S คือ ความชอบหรือความถนัดด้านการรับรู้ข้อมูลโดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตรงกันข้ามกับ Intuition (ตัว N)

Intuition

30 จาก 100
Intuition หรือตัว N คือ ความชอบหรือความถนัดด้านการรับรู้ข้อมูลโดยการใช้สัญชาตญาณและลางสังหรณ์ ตรงกันข้ามกับ Sensing (ตัว S)

Thinking

30 จาก 100
Thinking หรือตัว T คือ ความชอบหรือความถนัดด้านวิธีที่ใช้ในการตัดสินใจโดยอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล ตรงกันข้ามกับ Feeling (ตัว F)

Feeling

70 จาก 100
Feeling หรือตัว F คือ ความชอบหรือความถนัดด้านวิธีที่ใช้ในการตัดสินใจโดยอาศัยความรู้สึกส่วนตัว ตรงกันข้ามกับ Thinking (ตัว T)

Judging

75 จาก 100
Judging หรือตัว J คือ ความชอบหรือความถนัดด้านแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรัดกุม ตรงกันข้ามกับ Perceiving (ตัว P)

Perceiving

25 จาก 100
Perceiving หรือตัว P คือ ความชอบหรือความถนัดด้านแนวทางในการใช้ชีวิตแบบยืดหยุ่น ตรงกันข้ามกับ Judging (ตัว J)
แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook